Παροχές Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
Παροχές Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ

Ο ΕΚΟΕΜΣ χορηγεί στους μερισματούχους του ΜΤΣ τους προερχομένους από το Στρατό Ξηράς, οικονομική ενίσχυση, η οποία μετά την έναρξη ισχύος (1/12/16) της πρώτης παρ. του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/105/Σ.923351/Σ.6781/12 Οκτ. 16 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 3395 ΤΒ΄ 21 Οκτ. 16) υπολογίζεται με βάση τα δικαιούμενα από τον κάθε μερισματούχο μερίδια για τα οποία λαμβάνει μέρισμα υπό του ΜΤΣ, επί τη τιμή του μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.  Η τιμή μεριδίου έχει καθοριστεί με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ στο ύψος των 4,9383 Ευρώ από 1-3-2015.

Σύμφωνα επίσης, με τις ισχύουσες διατάξεις για τον ΕΚΟΕΜΣ, η τιμή μεριδίου είναι το πηλίκο του προς διανομή ποσού (μέχρι το ποσοστό 90% των καθαρών ετήσιων εσόδων) προς το σύνολο των μεριδίων τα οποία δικαιούνται οι μερισματούχοι ανάλογα με τη μετοχική τους σχέση στο ΜΤΣ. Συνεπώς, η τιμή μεριδίου είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, το οποίο συναρτάται ευθέως τόσο με τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ όσο και με τον αριθμό των δικαιούχων (συνολικά μερίδια).

Οριστική παύση ή αναστολή του δικαιώματος σε μέρισμα από το ΜΤΣ για οποιαδήποτε αιτία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΜΤΣ έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή απώλεια της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ.

Το δικαίωμα λήψης της από τον ΕΚΟΕΜΣ χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης αρχίζει από την ημερομηνία που θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΣ.

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
Heading Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
Heading Example