Παροχές
Παροχές

Τρόπος Υπολογισμού – Ύψος Χρηματικών Παροχών Ε.ΛΟ.Α.Σ.

Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα

 • Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα είναι η κύρια παροχή που δίδεται από τον Ε.ΛΟ.Α.Σ. στους μετόχους του.
 • O τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 35 του Ν. 4387/2016 και συνίσταται, για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31.12.2014 σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ν.Δ. 398/1974 και ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4509/2017, ενώ για το χρονικό διάστημα 01.01.2015 και εντεύθεν από το μαθηματικό τύπο της παραγράφου 4γ του Ν.4387/2016. Η λήξη της μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΣ συντελείται την τελευταία ημέρα του μήνα όπου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διοικητική πράξη της αποστρατείας.
 • Εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται όσοι μέτοχοι έχουν εικοσαετή τουλάχιστον συμμετοχή στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας και προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 6 & 7 του παρόντος, για τις οποίες παρέχεται βοήθημα και χωρίς την προϋπόθεση δεκαετούς συμμετοχής.
 • Όσοι έχουν μικρότερο χρόνο συμμετοχής δικαιούνται να λάβουν πίσω άτοκα τις πάγιες εισφορές που πράγματι κατέβαλαν. Για την σχετική αίτηση κάντε κλικ εδώ.
 • Οι παραιτούμενοι, οι τιθέμενοι σε απόταξη και οι οριστικά εξερχόμενοι του στρατεύματος μέτοχοι συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό τους, δικαιούνται εφάπαξ βοηθήματος, εφόσον προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.
  Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης, εφόσον:
  1. Δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν, είτε την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα, χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, είτε την αναστολή της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.
  2. Έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή αυτής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης, διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, με την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης.
 • Για τους μετόχους που αποβιώνουν ή φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε ειρηνική περίοδο και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια συμμετοχής στο Ταμείο, το εφάπαξ βοήθημα που αντιστοιχεί στο χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014 και καταβάλλεται στις οικογένειες αυτών, προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  1. Για συμμετοχή μέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 30%.
  2. Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά ποσοστό 25%.
  3. Για συμμετοχή άνω των 20 ετών και μέχρι 25 ετών, κατά ποσοστό 20%.
   Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δε μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 15 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 25 ετών.
 • Για τους μετόχους που απομακρύνονται από το Στράτευμα λόγο σωματικής ανικανότητας ή πεθαίνουν όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 20 έτη συμμετοχή στο Ταμείο, το βοήθημα που αντιστοιχεί στο χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014 προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  1. Για συμμετοχή μέχρι 10 ετών, κατά ποσοστό 20%.
  2. Για συμμετοχή άνω των 10 ετών και μέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 15%.
  3. Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20 ετών, κατά ποσοστό 10%.

  Στις παραπάνω περιπτώσεις το βοήθημα δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 10 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 20 ετών.

Προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος

 • Ο Ε.ΛΟ.Α.Σ. προκειμένου να εξυπηρετήσει τους μετόχους του να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν αυτή που έχουν, χορηγεί μέρος από το εφάπαξ βοήθημα, ως προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, που θα πάρει ο δικαιούχος κατά την αποστρατεία του.Η ανωτέρω προκαταβολή είναι έντοκος και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/74 το επιτόκιο καθορίζεται ίσο προς αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος για τις καταθέσεις των διαθεσίμων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
 • Οι χορηγούμενες προκαταβολές έναντι εφάπαξ βοηθήματος, ανέρχονται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2913/2001, σε ποσοστό μέχρι 60% επί του δικαιουμένου βοηθήματος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους και με την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν συμπληρώσει, κατά την παραπάνω ημερομηνία, 20 τουλάχιστον έτη συμμετοχής στον Ειδικό Λογαριασμό.

Ειδικός λογαριασμός χρηματικής αρωγής οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ)

 • Ο ΕΛΧΑΟΣ συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 354/76 και την Φ.870/220668/20-1-77 απόφαση του κ. ΥΕΘΑ, στον Ε.ΛΟ.Α.Σ., ως ανεξάρτητος λογαριασμός.
 • Σκοπός του λογαριασμού είναι η εφάπαξ χρηματική αρωγή στις οικογένειες των στρατιωτικών που φονεύονται, πεθαίνουν ή εξαφανίζονται σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία, σε καιρό ειρήνης και εφόσον δε δικαιούνται πολεμικής σύνταξης.
 • Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ χρηματικής αρωγής εξαρτάται :
  1. Από τον τρόπο θανάτου του στρατιωτικού, εάν δηλαδή φονεύθηκε, απεβίωσε ή εξαφανίσθηκε σε διατεταγμένη ή μη υπηρεσία.
  2. Από το βαθμό που έφερε ο στρατιωτικός κατά την ημέρα του θανάτου ή της εξαφάνισής του.
 • Από 1-1-2005 τα ποσά που ισχύουν για κάθε κατηγορία και βαθμό των στρατιωτικών, είναι:
A/A Βαθμός Θανόντος Στρατιωτικού Ποσό Χρηματικής Αρωγής για Θανόντες σε Διατεταγμένη Υπηρεσία Ποσό Χρηματικής Αρωγής για Θανόντες σε Μη Διατεταγμένη Υπηρεσία
1 Οικογένειες Ανωτάτων Αξκών  18.994 €  13.507 €
2 Οικογένειες Ανώτερων Αξκών  17.809 €  12.457 €
3 Οικογένειες Κατώτερων Αξκών  15.408 €  10.372 €
4 Οικογένειες Ανθστών – Υπξκών και Μαθητών Παραγωγικών Σχολών  13.057 €  8.321 €
 • Επίσης, χορηγείται ετήσια οικονομική ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα θανόντων στρατιωτικών από τον ειδικό λογαριασμό ΕΛΧΑΟΣ, της οποίας το ποσό καθορίζεται κάθε έτος με την έκδοση ΚΥΑ.  Η εν λόγω χρηματική αρωγή χορηγείται σε κάθε ανήλικο τέκνο καθώς και σε κάθε ενήλικο άγαμο, μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον το τελευταίο αποδεδειγμένα φοιτά σε οποιασδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειας.

Ειδικός λογαριασμός χρηματικής αρωγής οικογενειών ιπταμένων, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και πληρώματα υποβρυχίων (ΕΛΧΑΟΙΑΥ)

 • Ο ΕΛΧΑΟΙΑΥ συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 788/78 και την Φ.872/227863/13-9-78 απόφαση ΥΕΘΑ, στα Ταμεία Αλληλοβοηθείας των Ε.Δ., ως ανεξάρτητος λογαριασμός.
 • Σκοπός του λογαριασμού είναι η εφάπαξ χρηματική αρωγή στις οικογένειες των φονευμένων, θνησκόντων ή εξαφανιζομένων σε διατεταγμένη πτήση, πτώση ή κατάδυση, ιπταμένων, αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και πληρωμάτων υποβρυχίων.
 • Το ύψος της χρηματικής αρωγής υπολογίζεται, για μεν τις οικογένειες των χειριστών, στο καταβαλλόμενο ανώτερο πτητικό επίδομα Β1΄ κατηγορίας, για δε τις οικογένειες των λοιπών ιπταμένων (πληρωμάτων), των αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων και των πληρωμάτων υποβρυχίων, στο ανώτερο πτητικό επίδομα Δ1΄ κατηγορίας. Αυτό ανέρχεται σε:
  1. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για τη σύζυγο.
  2. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για κάθε παιδί.
  3. Έξι (6) πτητικά εξάμηνα για την πατρική οικογένεια.
 • Σύμφωνα με την Φ.952/12/41438α/Σ.1603/29-12-2000 απόφαση ΥΦΕΘΑ το προκύπτον ποσό της εφάπαξ χρηματικής αρωγής αυξάνεται από 1-1-2001 κατά ποσοστό 20% (δηλ. 57.883,98 € ή 32.157,72 €) ανάλογα με την κατηγορία Β΄ ή Δ΄.
 • Με τη Φ. 950/8/28524/Σ.97/15-02-2002 (ΦΕΚ Β΄ 250) Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ καθορίσθηκε η χορήγηση ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα θανόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία Ιπταμένων-Αλεξιπτωτιστών, Υποβρυχίων Καταστροφών και Πληρωμάτων Υποβρυχίων από τον ειδικό λογαριασμό ΕΛΧΑΟΙΑΥ. Το ύψος της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης έχει καθορισθεί σε δύο βασικούς μισθούς Λοχαγού για κάθε ανήλικο τέκνο καθώς και για κάθε ενήλικο που γεννήθηκε από το 1976 και μετά μέχρι την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών, εφόσον το τελευταίο φοιτά σε οποιαδήποτε βαθμίδας εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ανεξάρτητα αν αναγνωρίζεται ως προστατευόμενο μέλος της οικογένεια.